top of page
  • Jamshid Shirani

کوچ سایه

Updated: Dec 31, 2023

جمشید شیرانی


آوای تبعید http://avaetabid.com/?p=5014

هشتم آبان هزار و چهارصد و دودر پُشتِ این مِهِ سنگین

شهری است

با

کوچه های تنگ

و

خانه های سنگی

با

درهای آهنین.


خورشید،

هر روز

تا نیمه بالا می رود از

باروی شهر

تا

از نَفَس بیفتد و

شب

درمانده بازگردد

تا

نَفَسی تازه کند

و

ماه را بسپارد

تا

نقره ی خام بیفشاند

بر خیلِ خامُشِ شبگردان

با

قلّابِ دستهاشان

در

تَکِ دیوار

تا سایه بر سرِ کُنگره

بنشیند،

درنگی کند،

و

بی آن که سر بگرداند

بگریزد

در تنپوشِ مِه.

Comments


bottom of page