top of page
  • jshirani1

پُشتِ درِ بهار

Updated: Apr 9پشت در ایستاده ام تا که صدا کنی مرا

لب بگشا کز این غمِ کهنه جدا کنی مرا

گوش نداده ام به کس تا تو خموش مانده ای

پای قفس فتاده ام تا تو رها کنی مرا

سبز نمی شود دلم بی دَمِ جانفزای تو

زمزمه کن که همرهِ باد صبا کنی مرا

جای به جا نشسته ام بر رهِ انتظارِ تو

پای بنه که فارغ از این همه جا کنی مرا

پشتِ در ایستاده ام گوش به زنگِ دعوتی

دستِ دعا گشوده تا وعده وفا کنی مرا

در دلِ خود شکسته این پیکرِ خُردِ ناتوان

خشتِ امید می پزم تا تو بنا کنی مرا

Comments


bottom of page