top of page
  • Jamshid Shirani

فراخوان بهار

جمشید شیرانی


گوش کن ای دل اَر تو را باز ندا دهد کسی

کز دَمِ این مُنادیان بو که به بوی جان رسی

می دمد از عِذار گُل صورتِ سُرخِ مهوشی

ماهِ فلک زِ شرمِ او جلوه نمی کند بسی

خامشی ای دل از چه رو رقص کن و ترانه گو

خار دمد به پای گُل هان تو نه کمتر از خسی

وسوسه می کند صبا خیز و به نزد من در آ

تا که ز کوی عاشقان هدیه دهم تو را بسی

مرغکِ مست نغمه خوان بانگ زند ز نای جان

کای ز دیارِ خامُشان، هست در این سرا کسی؟

مست شرابِ خام شو نیمه شبان به بام شو

تا که ز ماه بشنوی چند ز قافله پسی

نیست به سینه خواهشت، روز و شب است کاهشت

گرچه به پاست آتشت، باز تو خام و نارسی

Comments


bottom of page