top of page
  • Jamshid Shirani

روزِ پیراستنهنری وُدزوُرت لانگفِلو

ترجمه جمشید شیرانی


بخوابید، همرزمان، بخوابید و بیارامید

در این دشتِ سپاهیانِ به خاک افتاده،

جایی که از دشمنانْ دیگر آزاری نمی رسد

و نگهبان نزدیکی خطر را گلوله اخطاری رها نمی کند!

شما پیش از این هم بر زمین غلطیده اید

و برخاسته اید

با غُرّشِ جنگ افزارها

یا با طنینِ دوچندانگرِ طبل ها.

امّا در این اردوگاهِ مرگ

هیچ صدایی خوابتان را نخواهد آشفت؛

نَفَسِ تبالوده ای نخواهد بود،

یا زخمِ خونریزِ دردآلودی.

همه آسایش و آرامش است،

چمنزاری پانخورده؛

فریادِ جنگ فرو می میرد،

در آتش بسِ خدا.

بیارامید، همرزمان، بیارامید و بخوابید!

اندیشه ی آدمی

همچون پاسداری

آرامشِ شما را پاس خواهد داشت.

خیمه های سبزِ شما را

به گُل های خوشبو خواهیم آراست

رنج از آنِ شما

و یاد از آنِ ما خواهد بود.

Kommentare


bottom of page