top of page
  • Jamshid Shirani

حسِ جان

رنه دکارت

ترجمه جمشید شیرانی


هرگاه آن چه به گاهِ نخستین فرارویِ ماست

یگانه بنماید

یا از آن که پیشتر دیده ایم

یا پنداشته ایم به هنجارتر است

دیگرگونه

آن گاه

بهت و شگفتی

بر ما

چیره می آید.

و این همه

پیش از آن رخ می دهد که

زیبایی آن پدیده به چشم اندر آید.

شگفتی، والاترینِ عواطف است

آن را قرینه ای در مَثَل نیست

چرا که بی شگفتی

همه چیز ساکن است و

از جان تهی.

Comments


bottom of page