top of page
  • Jamshid Shirani

حرام لقمه

Updated: Jan 26

جمشید شیرانی


از سایه ی خویش

می هراسد

این حرام لقمه.


بی پایگاه

همه جا پایگاه می سازد

و

برای دوبال ها

آژیر می کشد، امّا،

از چهچه ی ریزه پرنده ها

به سوراخِ موش

پناه می برد و

دَم فرومی بندد.


جنگنده را

به سوی سایه ی مرغان

پرواز می دهد.


عاشقِ پهپاد و شهپاد است

این حرام لقمه

زیرا

هدایت پذیرِ از دور است

مثل مردم دلخواهش!


برای چلچله ها

خط و نشان می کشد و

به گراز ها باج می دهد.


قصّاب ها را می پرستد و

سردیسشان را

در تمامی ورزشگاه ها

و محراب ها

برای عبرت عام

بر ستون های سیمانی

به نمایش می گذارد و

بر آن نماز می برد.


"چه حرامزاده مردم است،

این حرام لقمه

سگ را گشاده

و

سنگ ها را میخکوب کرده است!"*

* مضمون از گلستان سعدی

Comments


bottom of page