top of page
  • Jamshid Shirani

برای کولی آوازه خوان (۳)

Updated: 5 days ago


جمشید شیرانی


چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب

که رفت عمر و دِماغم هنوز پُر ز هواست - حافظ


در پشتِ این دهانِ بسته

انفجارِ سکوت است

نُت های زیر و بَم

روی کلید دندان

ردیف

ایستاده اند

تا

کولی آوازه خوان

دهان به نغمه گشاید.

سازِ سَحَر

به دمسازی

جعبه ی گوهرنشانِ صدا را

باز می کند،

باقی

تمام عرصه ی جولان است:

     رامشگران به رامش

     خنیاگران به خنیا

     جامه دران قناری

     آوازه خوان نکیسا.

Kommentarer


bottom of page