top of page
  • jshirani1

باران


چه روشنست این چمن،

(چه مایه لای و لجن را

مگر

بارانِ ناگهان

شسته ست

کاین سبزه این چنین

نغز و لطیف

جلوه می کند

بر پرده یِ نگاه؟)


چه روشنست این چمن

در روشنایِ دستِ تو

ای رقصِ آبدانه و آهنگ

بر بامِ نیمه راه!


چه روشنست این چمن

در نَفَسِ باد و

قطره ی بیگاه!


چه روشنست ...


۱۳۵۷

Commenti


bottom of page