top of page
  • Jamshid Shirani

اجزای شب

هوزه امیلیو پاچه کو

ترجمه جمشید شیرانی


اگر واژه اشاره ای بیش نبود

چونان داغی نهاده بر پیشانی هر چیز

چه می توانست ماند

به جز اشاره و ایما

غبار

و گذارِ زمان.

نه شادی بر پای می ماند و نه اندوه

در این جهان میرنده ی ما.

Comments


bottom of page